Instruktor terapii uzależnień.

 

Od 2002 roku jestem członkiem stowarzyszenia abstynenckiego Socjus, od 2003 roku jego prezesem, a od 2010 roku prezesem Mazowieckiego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich.Przez okres 3 lat pracowałem jako wolontariusz w Poradni leczenia uzależnień w Pruszkowie, następnie od 2009 roku do chwili obecnej jako pracownik Poradni leczenia uzależnień w Pruszkowie prowadzę grupę wspierającą abstynencję dla osób uzależnionych od alkoholu.Ukończyłem wiele szkoleń i warsztatów w zakresie pomocy osobom uzależnionym i ich rodzinom:- w Instytucie Psychologii Zdrowia – Doskonalenie nieprofesjonalnego pomagania osobom uzależnionym i współuzależnionym- w Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej – Podstawy pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i członków ich rodzin- w Centrum Edukacyjnym Profilaktyki Problemowej Fundacji ETOH – Tworzenie interdyscyplinarnych zespołów działających na rzecz pomocy dziecku i rodzinie niewydolnej wychowawczo w środowisku lokalnym- w STEP – Proces grupowy i procedura w psychoterapii grupowej dla DDA- w WOTUW Pruszków – Terapia krótkoterminowa- w MCPS Warszawa – Jak być skutecznym w pomaganiu i współpracy ze środowiskiem lokalnym. Jestem również współtwórcą takich projektów, seminariów i publikacji jak:- Standardy pracy stowarzyszeń Abstynenckich w Polsce- Stowarzyszenie Abstynenckie, organizacja na dziś i jutro- Ruchy abstynenckie w Polsce, Program 12 kroków- Stowarzyszenie Abstynenckie – wiedza, rozwój, skuteczność- Porozumienie dla trzeźwości. Jestem również członkiem powiatowego zespołu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie w Pruszkowie

 

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

powrót

Bogdan Urban
04 lutego 2019

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019