Zapraszam Cię już dziś

ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

NASZE TERAPIE

Psychoterapia indywidualna i grupowa

 

Nasza oferta skierowana jest do wszystkich osób pragnących wejść na drogę trzeźwienia.

 

Pracujemy z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, leków, hazardu, seksu i innych kompulsywnych zachowań.

 

 

Prowadzimy terapię osób uzależnionych oraz współuzależnionych w formie zajęć terapeutycznych grupowych oraz indywidualnych.

 

 

Prowadzimy grupy wsparcia oraz warsztaty. Pracujemy z osobami z rodzin DDD i DDA.

OFERTA

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

Terapia 30 dniowa stacjonarna

Terapia stacjonarna jest najskuteczniejszą formą terapii. Ta terapia jest skierowana do osób świadomych swojego uzależnienia, z chęcią podjęcia zmian, mających na celu odejście od destrukcyjnych schematów funkcjonowania.
 Terapia stacjonarna może ułatwiać zachowanie abstynencji poprzez koncentrację na sobie i swojej sytuacji, zmianę otoczenia, zmianę nawyków, naukę realnego postrzegania bieżących spraw, nabywania umiejętności radzenia sobie z emocjami. Terapia w ośrodku jest oparta na pracy w grupie z wykorzystaniem psychoedukacji, ćwiczeń psychologicznych, elementów psychodramy. Program dostosowywany jest do indywidualnych potrzeb Pacjenta. Terapia ma na celu zdobycie wszelkich umiejętności potrzebnych do utrzymania abstynencji, co zwiększa szansę na podjęcie po terapii działań ułatwiających radzenie sobie z problemami. 
W Centrum Samorozwoju i Leczenia Uzależnień Osada w domowym zaciszu, w komfortowych warunkach, wśród zieleni, a jednocześnie niedaleko miejskiego zgiełku zapewniamy zajęcia, które pozwolą na oderwanie się od bólu i cierpienia, które pojawiło się wraz z uzależnieniem. 
Uzależnienie jednej osoby ma znaczny wpływ na funkcjonowanie całego systemu rodzinnego (partnera, dzieci). Decydując się na związek z osobą uzależnioną decydujemy się na pewne ograniczenia. Część z nich przerabia się na terapii indywidualnej. Część z nich można przepracować w parze z pomocą psychologa, terapeuty. Temu służą sesje rodzinne, konsultacje w trakcie 30-dniowej terapii, celem przygotowania się do zmieniającej się sytuacji jaką jest abstynencja i proces trzeźwienia partnera/partnerki. O konieczności tych sesji decyduje Pacjent.

Terapia partnerów/małżonków

Jest to spotkanie partnerów/małżonków  w obecności psychologa, terapeuty. Uczestnictwo w takiej terapii pomaga usłyszeć siebie nawzajem. Celem terapii małżeństw jest lepsze rozumienie siebie, poprawa relacji, wyjście z kryzysu. Pierwsze spotkania poświęcone są na poznanie się, ustalenie problemów oraz celów do pracy. Spotkania te trwają od 1,5 do 2 godzin.

Terapia grupowa – grupa wsparcia dla osób uzależnionych

Po ukończonym 30-dniowym Podstawowym Programie Psychoterapii Uzależnień, zalecana jest kontynuacja terapii zarówno indywidualnej jak i grupowej. Grupa wsparcia odbywa się raz w tygodniu w godzinach wieczornych ze względu na możliwość realizowania ról rodzinnych, zawodowych, społecznych. Udział w grupie wsparcia pomaga w utrzymaniu abstynencji oraz trzeźwieniu.

Warsztaty samorozwoju osobistego

Warsztaty asertywności – polegające na zdobyciu umiejętności wyrażania swojego zdania, odmówienia.  Umiejętność niezbędna w życiu, aby funkcjonować w zgodzie ze sobą, szanując swoje prawa i jednocześnie innych.

Warsztaty konstruktywnego wyrażania złości – służące lepszego skontaktowaniu się z emocjami, które mają motywacyjny charakter w naszym życiu. Taką emocją jest właśnie złość, która pozwala nam wyznaczać granice, pozwala podejmować różne działania, wspiera nasze poczucie sprawczości. Zdarza się, że trudno odróżnić agresję od złości. Te warsztaty służą właśnie temu, aby nauczyć się wyrażać złość w bezpieczny dla siebie i innych sposób.

Terapia dla osób z rodzin DDD oraz DDA

Dorosłe Dzieci z Rodzin Alkoholowych/ Dorosłe Dzieci z Rodzin Dysfunkcyjnych to osoby, które na skutek traumatycznych doświadczeń w dzieciństwie cierpią w swoim dorosłym życiu. Będąc dziećmi niejednokrotnie musiały być dorosłe, choć nikt im nie pokazał jak ta dorosłość powinna wyglądać. W związku z tym, wkraczają w dorosłość ze swoją bolesną przeszłością jak raną, która nie może się zagoić. 
Dysfunkcyjny sposób funkcjonowania rodziny, w której wychowywała się osoba DDA/DDD spowodował, iż w życie dorosłe weszła z brakiem prawidłowych wzorców. Przez nie często nie umie stworzyć związku, w którym czuje się szczęśliwa. Zdarza się, że również nie potrafi nawiązywać kontaktów ze współpracownikami. Niejednokrotnie trauma z dzieciństwa jest tak silna, że póki jej nie przepracuje, pozostaje w wycofaniu nie ufając ludziom. Dłuższe pozostawanie w tym zamkniętym świecie może prowadzić do zaburzeń – np. depresyjnych, lękowych i innych.
Terapia DDA/DDD ma za zadanie rozpoznać schematy funkcjonowania które nie służą w dorosłym życiu, pomaga dotrzeć i przepracować liczne traumatyczne doświadczenia. Pomaga lepiej zrozumieć samego siebie.

Terapia indywidualna dla dorosłych uzależnionych i współuzależnionych

Terapia w trybie ambulatoryjnym polega na regularnych spotkaniach, zazwyczaj co tygodniowych. Czas trwania całej psychoterapii jest uzależniony od celu, który chce osiągnąć Pacjent/ka. Pierwsze spotkania służą poznaniu aktualnej i przeszłej sytuacji życiowej Pacjenta/ki, jego/jej planów i oczekiwań. Terapeuta ustala z Pacjentem/ką zasady współpracy i definiuje cel terapii.
Cel terapii indywidualnej to w skrócie mówiąc dążenie do poprawy funkcjonowania. Na terapię można zgłosić się, by:

  • popracować nad zmianą swoich zachowań np.: zbyt impulsywnych lub zbyt biernych zachowań,
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych np.: choroba, żałoba bądź rozwód/rozstanie, 
  • uzyskać wsparcie w radzeniu sobie z długotrwałym stresem np.: związanym z pracą – mobbing, związanym z najbliższymi – mającym związek z uzależnieniem, bądź przewlekłą chorobą
  • rozwijać kompetencje osobiste np.: podnoszenie samooceny,
  • leczyć uzależnienia, w formie terapii pogłębionej

Sesja trwa zazwyczaj 50 minut.
Terapeuci Centrum Samorozwoju i Leczenia Uzależnień Osada przestrzegają Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyczno-Zawodowego Terapeuty Uzależnień.
Jeśli macie państwo wątpliwości czy potrzebujecie terapii, warto zgłosić się na indywidualną konsultację z psychologiem, terapeutą. Podczas takiego spotkania istnieje możliwość omówienia trudności, przedstawienia oferty ośrodka jak również w sytuacji, gdy ośrodek nie może bezpośrednio pomóc, psycholog może pomóc w poszukiwaniu innego, odpowiedniego miejsca lub specjalisty w zależności od problemu.

Zapraszam Cię już dziś!   ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Zapraszam Cię już dziś!   ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Zapraszam Cię już dziś!   ZADZWOŃ by się umówić na wizytę tel. 888 099 420 lub 888 099 425

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019