Dyrektor ds. Programu Terapii

 

Jestem psychologiem i specjalistą psychoterapii uzależnień. Zajmuję się psychoterapią osób uzależnionych i członków ich rodzin. Mam doświadczenie w pracy indywidualnej oraz grupowej z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, z uzależnieniami behawioralnymi, a także doświadczających przemocy.

Pomagam również osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej, w różnego rodzaju kryzysach spowodowanych np. śmiercią najbliższej osoby, rozwodem, rozstaniem, czy też utratą pracy. Obszary, w których pracuję to m.in. niskie poczucie własnej wartości, nieumiejętność radzenia sobie ze złością, ze stresem, nieumiejętność przeżywania i kontrolowania swoich emocji, asertywność.

 

W swojej pracy korzystam z dorobku nurtu poznawczo-behawioralnego, humanistycznego oraz systemowego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam przede wszystkim w państwowych placówkach służby zdrowia, a także w prywatnych Ośrodkach. Uczestniczyłam w dwumiesięcznym stażu w Ośrodku Terapii Uzależnień oraz na Oddziale Leczenia Zaburzeń Abstynencyjnych przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Staż kliniczny odbyłam w WOTUiW w Łomży. Odbyłam również miesięczny staż w Poradni Rodzinnej przy ul. Zakopiańskiej 33, gdzie następnie pracowałam rok czasu w ramach wolontariatu prowadząc indywidualnie pacjentów. Uczestniczyłam również w trzymiesięcznym stażu w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Zgierskiej 18a, a następnie przez pół roku prowadziłam pacjentów uzależnionych oraz grupy m.in. grupę nawrotów.

 

Przez cztery lata prowadziłam porady psychologiczne oraz byłam osobą pierwszego kontaktu przy Dzielnicowym Zespole Bielany Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy oraz Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym. Od trzech lat pracuję jako konsultant w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnych dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, gdzie udzielam konsultacji osobom uzależnionym, ich rodzinom, oraz osobom w kryzysie. Od kilku lat pracuję w Szpitalu MSWiA w Otwocku najpierw na stacjonarnym Oddziale Leczenia Uzależnień, a obecnie w Poradni Leczenia Uzależnień, przy tymże Szpitalu.

Poza lecznictwem odwykowym mam doświadczenie w poradnictwie psychologicznym, w pracy z osobami doświadczającymi przemocy i pokrzywdzonych przestępstwem. Doświadczenie w tej dziedzinie zdobyłam na rocznym stażu w Pogotowiu Niebieska Linia, a potem pracując jako konsultant przy telefonie alarmowym dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz pokrzywdzonych przestępstwem.

Jestem absolwentką psychologii ze specjalizacją psychologia zdrowia i psychoterapia. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień wydany przez PARPA nr 1924. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest stałej superwizji.

CENTRUM OSADA

 

Jak wynika z danych Światowej Organizacji Zdrowia, statystyczny Polak wypija średnio 12,5 litra czystego alkoholu w ciągu roku, ponad dwukrotnie przekraczając tym samym globalną średnią wynoszącą 6,2 litra.

 

 

DANE KONTAKTOWE

 

Tel. 888 099 420

Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

 

www.centrumosada.com

Polityka cookies & prywatności

CENTRUM SAMOROZWOJU I LECZENIA UZALEŻNIEŃ OSADA SP. Z O.O. z siedzibą w Jabłonnej

ul. Marmurowa 73, 05-110 Jabłonna, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000763868,

NIP: 5361938204, REGON: 38211725200016, o kapitale zakładowym 5.000 złotych wniesiony w całości.

powrót

Magdalena Łucarz
04 lutego 2019

Tel. 888 099 420 Tel. 888 099 425

www.centrumosada.com

e-mail : centrumosada@centrumosada.com

CENTRUM OSADA 2019